Viridis Mundis

uw adres voor boomverzorging op hoogte

 

ONZE
SERVICE
ZORGPLICHT
VERGUNNING
FAUNA
WET
PRIJS
INDICATIE
HOUT
ZAGERIJ
FAQ CONTACT

FAUNAWET

Wet Flora en Fauna
Mag je het hele jaar door bomen/struiken snoeien of kappen?

Deze werkzaamheden zijn het gehele jaar toegestaan. Naast de beperkingen van de vergunningplicht zijn er ook beperkingen met betrekking inheemse diersoorten.

Citaat wetboek uit flora- en faunawet: Artikel 11
 

Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

bron: www.wetten.overheid.nl

 

Onder de bescherming van de flora- en faunawet vallen alle vogels en zoogdieren die van nature in het wild voorkomen op het grondgebied van de Europese Unie.

bron: www.vogelbescherming.nl